Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

De raad heeft het ontwerp omgevingsplan op 7 maart 2019 vastgesteld. Het ligt vanaf 15 maart 2019 voor zes weken ter inzage. Zie voor meer informatie Omgevingsplan Monnickendam Galgeriet.

Laatste update: 
20 maart 2019

Nieuwsbrief nr. 12 staat onder de knop downloads.

Voor informatie van de ontwikkelaar zie de website van Projectontwikkeling Galgeriet B.V.

Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u op de Omgevingsplan Monnickendam Galgeriet (ontwerp)

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:

  • Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
  • Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
  • Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt is als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.

  • De tekst van het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl
  • Het college van B&W heeft op 12 februari 2019 het m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld. Op 21 februari wordt dit besluit gepubliceerd en ter inzage gelegd.
  • De raad heeft het SPvE en de overleg- en inspraaknota op 31 januari 2019 vastgesteld.
  • Op 6 november 2018 heeft een stadsdebat over het concept SPvE plaatsgevonden in het Mirror Paviljoen. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet.
  • In september, oktober en november 2018 er drie bijeenkomsten met de ketenpartners (GGDZW, HHNK, RWS, Provincie, Vervoerregio, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJmond) plaatsgevonden, waarin deze partners hun inbreng voor het SPvE aan de voorkant konden meegeven.
  • 16 maart 2018 presenteerde het College van B&W het schetsontwerp Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan.
  • 12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. De presentatie en de uitslag van de smakentest van het stadsdebat kunt u vinden onder de knop downloads.

februari 2019: ontwerpbestemmingsplan naar de raad.

mei/juni 2019: vaststelling bestemmingsplan in de raad.

december 2019: 1e paal