Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

Het concept SPvE ligt van 19 oktober 2018 tot 30 november 2018 ter inzage. Zie het document onder de knop downloads.

Dinsdag 6/11/18 19.00 uur stadsdebat over het SPvE in het Mirror Paviljoen.

 

Laatste update: 
25 oktober 2018

Zie de achtste nieuwsbrief van oktober 2018 onder de knop downloads. Voor informatie van de ontwikkelaar zie de website van Projectontwikkeling Galgeriet B.V.

Het concept SPvE ligt van 19/10/18 ter inzage. Zie ook stand van zaken. Het is te vinden onder de knop downloads.

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:

  • Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
  • Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
  • Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt is als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.

  • Het concept SPvE ligt met ingang van 19/10/18 zes weken ter inzage. Het document vindt u onder de knop downloads.
  • Op 5 september en 4 oktober 2018 zijn er twee bijeenkomsten met de ketenpartners (GGDZW, HHNK, RWS, Provincie, Vervoerregio, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJmond) geweest, waarin deze partners hun inbreng voor het SPvE aan de voorkant konden meegeven. In het kader van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte vindt zoveel mogelijk participatie aan de voorkant plaats.
  • 16 maart 2018 presenteerde het College van B&W het schetsontwerp Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan. Een verslag van deze avond vindt u in de 5e Nieuwsbrief, onder de knop downloads.
  • 12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Inwoners en ondernemers uit Monnickendam konden daar hun input geven op het stedenbouwkundig plan dat in drie  verschillende modellen werd gepresenteerd. De inbreng van aanwezigen op deze avond wordt meegenomen in de uitwerking van het definitieve stedenbouwkundig plan. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. De presentatie en de uitslag van de smakentest van het stadsdebat kunt u vinden onder de knop downloads.

januari 2019: definitieve Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en bestemmingsplan naar college en raad.